امکان مدیریت پنهان

اگر بخواهید از عملکرد واقعی کارمندان خود آگاه شوید، می توانید کارمند کنترل را در حالت پنهان نیز فعال کنید؛ نرم افزار "کارمند کنترل" در کمتر از 10 ثانیه نصب می‌شود. این نکته که کار برنامه بصورت پنهانی است، نظارت را بسیار دقیق تر خواهد کرد. اما پس از شناسایی نیروی های ناکارآمد و تعدیل نیرو می توانید آگاهی لازم را جهت تشویق بیشتر کارمند شایسته به فعالیت بیشتر آنها را از وجود این سامانه با خبر سازید.

* Currently Not Available
whatsapp chat